Finansiell information

Här hittar du finansiell information för Idun Liv Försäkring AB .

Rapport om solvens och finansiell ställning

Här kan du se Idun Livs rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR). Rapporten ger en beskrivning av bolagets verksamhet, resultat och dess system för riskbaserad styrning. Idun Livs styrelse har det yttersta ansvaret för bolagets system för företagsstyrning (som inkluderar internkontroll och riskhantering) vilket säkerställer att bolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Ersättningar och incitamentsprogram

Bolagets ersättningsprinciper är utformade enligt externa regler som gäller för verksamheten, främst EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35. Ersättningspolicyn specificerar grunderna och principerna för att fastställa, tillämpa och följa upp ersättningar samt hur företaget identifierar anställda som kan påverka dess risknivå.