Legal information

Samlad information

Idun Liv Försäkring AB, org.nr. 556740-1590, med registrerad adress Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn, vilket innebär att Idun Liv ska offentliggöra information om bland annat tillstånd som innehas, dina rättigheter och ditt skydd som kund, finansiell ställning och kundklagomål. Vi beskriver också hur vi hanterar cookies och personuppgifter.

Idun Liv har tillstånd för klass I. a att bedriva direkt och indirekt livförsäkringsrörelse och klass III, fondförsäkring enligt försäkringsrörelselagen.

Kontaktuppgifter Finansinspektionen

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

Enligt de krav som ställs på försäkringsföretag att de ska upprätta och följa riktlinjer för hantering av intressekonflikter har Idun Liv upprättat en instruktion för hantering av intressekonflikter. Läs mer

Vår högsta prioritet är att ge dig som kund bästa möjliga service. Vi har särskilda rutiner för att kunna bemöta och hantera de eventuella problem som du kan råka ut för som kund på bästa möjliga sätt. Läs mer

I vår personuppgiftspolicy förklarar vi vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, hur de samlas in, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Policyn beskriver också dina rättigheter och vart du kan vända dig vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen använder cookies och vad de används för. Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Läs mer

Idun Livs rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) ger en beskrivning av bolagets verksamhet, resultat och dess system för riskbaserad styrning. Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets system för företagsstyrning (som inkluderar internkontroll och riskhantering) vilket säkerställer att Idun Liv styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Läs mer

Bolagets ersättningsprinciper är utformade enligt externa regler som gäller för verksamheten. Ersättningspolicyn specificerar grunderna och principerna för att fastställa, tillämpa och följa upp ersättningar samt hur företaget identifierar anställda som kan påverka dess risknivå. Läs mer

Hållbarhet

Digitala försäkringsprodukter med låg klimatpåverkan

Som försäkringsbolag vilar det ett stort ansvar på oss att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi arbetar därför aktivt med att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet, både vad gäller interna processer och produkterbjudande.