Kapitalförsäkring

Kombinera värdepappersdepåns flexibilitet med kapitalförsäkringens förmånliga skatteregler. Med en kapitalförsäkring från Idun Liv sparar du enkelt i fonder, aktier och strukturerade placeringar – helt utan vinstskatt eller deklaration.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring hos Idun Liv

Med en kapitalförsäkring från Idun Liv handlar du enkelt och smidigt med i stort sett alla typer av värdepapper. Du slipper ta hänsyn till skattekonsekvenser vid köp eller försäljning och du behöver inte heller redovisa transaktionerna i din deklaration. En kapitalförsäkring är en sparandeform som passar såväl företag som privatpersoner. Idun Liv samarbetar med flera depåinstitut där du som kund får tillgång till en förstklassig depåplattform med god överblick över dina innehav. Allt sköts dessutom helt digitalt.

 • Handla alla typer av värdepapper
 • Du slipper deklarera dina affärer
 • Möjlighet att välja förmånstagare
 • Ansök digitalt med BankID

Direktpension

Med kapitalförsäkring som bas kan du hos Idun Liv även teckna direktpension. Direktpensionen är ett komplement till tjänstepensionen, och utformas som ett avtal mellan arbetsgivare och den anställde. Kontakta din rådgivare för mer information om hur du kan teckna direktpension hos Idun Liv.

Brett utbud

Handla alla typer av värdepapper

Enkelt

Du slipper deklarera dina affärer

Flexibelt

Möjlighet att välja förmånstagare

Ingen vinstskatt

Med en kapitalförsäkring betalar du ingen skatt för vinster och utdelningar och du behöver inte heller deklarera dina genomförda transaktioner. I stället för att betala kapitalvinstskatt betalar du en schablonmässig avkastningsskatt som baseras på försäkringens värde samt de insättningar som har gjorts under året.

Låga avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Fast avgift 360 kr (90 kr/kvartal)
Försäkringsavgift 0,2 % (minimum 300 kr/kvartal)
Flyttavgift 0%

Så beräknas avkastningsskatten

Avkastningsskatten baseras på ett kapitalunderlag vilket beräknas som försäkringens värde per den 1 januari samt insättningar under året (insättningar under tredje och fjärde kvartalet tas endast upp till 50 procent). Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år plus 1 procentenhet, med ett golv på 1,25 %. Detta belopp beskattas sedan med 30 procent. Räkneexemplet i tabellen illustrerar uträkningen av avkastningsskatt på en kapitalförsäkring under beskattningsåret 2023:

Värde 1 januari 2023 0 kr
Insättning under kvartal 1 100 000 kr
Insättning under kvartal 2 100 000 kr
Insättning under kvartal 3 100 000 kr
Insättning under kvartal 4 100 000 kr
Kapitalunderlag för skatt* 300 000 kr
Schablonintäkt** 8 820 kr
Skatt*** 2 646 kr

* Beräknas som summan av årets insättningar. Insättningar under kvartal 3 och 4 tas upp till 50 %.
** Beräknas som kapitalunderlag x statslåneränta per 30 nov året innan plus 1 procentenhet (lägst 1,25 %).
*** Beräknas som 30 % av schablonintäkten.

Viktig information

Nedan har vi samlat dokument med viktig information. Det är viktigt att du tar del av informationen innan du tecknar din kapitalförsäkring.

Dokument

Vanliga frågor

En kapitalförsäkring är en form av sparande som kan tecknas av både privatpersoner och företag.

Kapitalförsäkringen schablonbeskattas vilket innebär att du inte själv behöver deklarera varje affär. Vinster du gör skattas inte för sig utan det är det totala värdet i din försäkring som beskattas varje år.

I kapitalförsäkringen kan du även välja en förmånstagare där en viss del av kapitalet i försäkringen tillfaller förmånstagaren eller ditt dödsbo.

Kapitalförsäkringar är till exempel populärt vid sparande till barn då du bättre kan styra exakt när du vill att kapitalet tillfaller barnet men kapitalförsäkringar kan även användas till mängder av andra typer av spar- och investeringssyften.

Olika typer av kapitalförsäkringar

Det finns i huvudsak tre typer av kapitalförsäkringar på den svenska marknaden. Dessa är depåförsäkring, fondförsäkring samt traditionell förvaltning. Idun Liv tillhandahåller depåförsäkring och fondförsäkring.

Depåförsäkring – tillhandahålls av Idun Liv

I en depåförsäkring placerar du själv i de värdepapper du önskar. Det kan exempelvis vara i aktier, fonder eller andra typer av värdepapper.

Fondförsäkring – tillhandahålls av Idun Liv

I en fondförsäkring väljer du själv att placera i de fonder som försäkringsbolaget erbjuder.

Traditionell förvaltning – tillhandahålls inte av Idun Liv

I en traditionell förvaltning placeras dina pengar åt dig. I många typer av traditionellt förvaltade kapitalförsäkringar ger försäkringsbolaget dig en garantiränta på ditt sparande, men inte alltid.

 • Ingen krånglig administration vid deklarationen
 • Ingen extra skatt om du vill byta värdepapper
 • Ingen skatt på svenska aktieutdelningar
 • Möjlighet att välja förmånstagare

Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Idun Liv som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom ett uttag från likvida medel.

Avkastningsskatten baseras på kapitalförsäkringens värde i början av året plus insättningar multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret, ökad med 1 procentenheter (dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget). Det beloppet beskattas sedan med 30 procent. Insättningar gjorda efter 30 juni tas bara upp till 50 procent.

Räkneexempel på hur skatten beräknas 2023:

 • Ditt ingående värde på försäkringen den 1 januari 2023: 100 000 kr
 • Insättning under kvartal 1: 15 000 kr
 • Insättning under kvartal 3: 10 000 kr
 • 2023 års skattesats: 0,882 %

Skatten vid insättningar tas ut i sin helhet det kvartalet som insättningen sker:

Skatt Q1 2023: (100 000 kr + 15 000 kr) * 0,882% = 1 114 kr Skatt

Q2 2023: 0 kr * 0,882 % = 0 kr Skatt

Q3 2023: 10 000 kr * 50 % * 0,882% = 44 kr Skatt

Q4 2023: 0 kr * 50% * 0,882 % = 0 kr

ISK kan bara ägas av en privatperson medan en kapitalförsäkring kan ägas av både företag och privatpersoner. I ett ISK äger du de värdepapper du handlar med medan värdepappren i en kapitalförsäkring ägs av försäkringsbolaget. Du äger rättigheten till värdet som de uppbär. Det innebär bland annat att du inte har rösträtt på en bolagsstämma om du äger aktier i en kapitalförsäkring. Äger du utländska aktier är en kapitalförsäkring att föredra då utländska utdelningar kan kvittas mot schablonskatten.

För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring gör du en begäran om återköp. Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp och du behöver inte betala någon inkomstskatt på utbetalningen.

Vid helt återköp är det belopp som betalas ut lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla.

Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på en återstående delen av värdet.

Till en kapitalförsäkring är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar, både värdepapper och likvida medel. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att t.ex. en aktie tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

Nej, en kapitalförsäkring ägs av en person (fysisk person eller juridisk person).

Som försäkringstagare har du en så kallad särskild förmånsrätt till tillgångar som motsvarar bolagets skuld till dig. Försäkringstagarnas fordran kommer före många andra fordringar i en konkurs. Det finns dock ingen garanti för att de tillgångar som finns vid konkurstillfället räcker till att täcka hela skulden till försäkringstagarna.

Det är Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över svenska försäkringsbolag och bevakar att försäkringsbolagens tillgångar är tillräckliga stora för att täcka skulden till försäkringstagarna och att de dessutom har ett buffertkapital. Om försäkringsbolaget inte har tillräckligt med buffertkapital ska Finansinspektionen ingripa.

Ditt försäkringssparande omfattas inte av någon insättningsgaranti på samma sätt som tillgångar på ett konto i en bank eller ett kreditmarknadsföretag.

Försäkringstagaren kan överlåta eller pantsätta försäkringen. Om försäkringen tecknats som så kallad direktpension är försäkringen pantsatt till den försäkrade och en överlåtelse kräver den försäkrades godkännande.

Utländska medborgare kan ansöka om att öppna en kapitalförsäkring hos Idun Liv. Man behöver vara skattskyldig och bosatt i Sverige.

Företagsägd kapitalförsäkring är ett enkelt, flexibelt och i många fall skattemässigt fördelaktigt sätt att placera företagets överlikviditet. Med kapitalförsäkring slipper företaget redovisa köp- och säljtransaktioner samtidigt som sparandet är fritt från vinstskatt och kapitalavgifter.

Svenska medborgare som bor utomlands kan inte ansöka om att öppna en kapitalförsäkring hos oss.

Senaste från oss

Arkiv

Vem behöver en livförsäkring?

En livförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Den fungerar som en ekonomisk trygghet för familjemedlemmar och andra närstående personer genom att betala ut ett engångsbelopp.

Idun Liv

Idun Liv lanserar en ny hemsida

Idun Liv, ledande inom digital livförsäkring, lanserar ny användarvänlig hemsida med snabbare processer för att teckna och hantera försäkringar samt förbättrade funktioner för skadereglering.