Hållbarhet

Här hittar du information om Idun Livs hållbarhetsåtagande och hur vi arbetar för en bättre värld.

Hållbarhet

Idun Livs hållbarhetsarbete

Som försäkringsbolag vilar det ett stort ansvar på oss att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi arbetar därför aktivt med att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet, både vad gäller interna processer och produkterbjudande. Vår affärsidé att erbjuda digitala försäkringsprodukter innebär ett naturligt stort fokus på att minimera bolagets klimatpåverkan. 

I första hand handlar vårt, liksom allt, hållbarhetsarbete om att bidra till en bättre och mer rättvis värld för alla. Det utesluter dock inte det faktum att åtagandet även är affärsmässigt riktigt. Som försäkringsbolag verkar man i riskhanteringsbranschen. Genom att inkludera hållbarhetsaspekter i riskhanteringen blir det lättare att identifiera och hantera risker kopplade till miljö- och sociala faktorer. Det ger oss möjligheten att bättre kunna planera för framtiden och säkerställa finansiell stabilitet och lönsamhet på lång sikt.

Som försäkringsbolag vilar det ett stort ansvar på oss att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Inom Primrose Partners-koncernen (företagsgruppen där Idun Liv ingår) prioriteras hållbarhetsfrågor på flera nivåer, och organisationen strävar efter att kontinuerligt förbättra sina rutiner och öka personalens medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. Genom att ständigt analysera och utvärdera arbetsprocesser kan vi identifiera områden där det finns möjlighet att förbättra rutiner och öka personalens kunskaper.

Riktlinjer för Idun Livs förvaltningsportfölj 

Inom ramen för vår kapitalförvaltningspolicy beaktas hållbarhetsaspekter vid investeringsbeslut. Vi väljer bort att placera pengar i fonder eller obligationer från emittenter som inte följer internationella normer och konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter och skäliga arbetsvillkor. Samtliga emittenter ska uppfylla FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), vilket är ett globalt initiativ vars syfte är att öka institutionella investerares ansvarsfulla agerande inom miljö- och samhällsfrågor. Utöver UNPRI ställer Idun Liv krav på att geografisk exponering primärt ska vara inriktad mot Norden. Om en emittent av ett befintligt innehav inte längre uppfyller minimikraven avyttras innehavet alternativt förnyas inte. 

Hållbarhetsinformation

Läs gärna mer nedan om hur Idun Liv arbetar med hållbarhet. 

Dokument