Intressekonflikter

Allmänt om intressekonflikter

Enligt de krav som ställs på försäkringsföretag att de ska upprätta och följa riktlinjer för hantering av intressekonflikter har Idun Liv upprättat en instruktion för hantering av intressekonflikter. Med intressekonflikter avses intressekonflikter dels mellan Idun Liv (inklusive ledning, styrelse, ägare och anställda) och kunder, dels intressekonflikter mellan olika kunder. Dessutom avses intressekonflikter mellan olika verksamheter inom koncernen.

Idun Liv har identifierat de områden där potentiella intressekonflikter kan uppkomma. I bolagets instruktion för hantering av intressekonflikter beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de ska hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. De anställda ska alltid i första hand tillvarata kundens intressen. Följande ska generellt iakttas i Idun Livs verksamhet:

 1. Eget eller närståendes ekonomiska intressen får inte påverka placeringar eller råd som utförs eller lämnas av Idun Liv för kunder.
 2. Närståendes intresse ska vid bedömning ses som eget intresse.
 3. Redovisning ska ske av intresse i eller anknytning till bolag, fond eller institut.
 4. Påverkan får inte ske av annan inom Idun Liv verksam i syfte att gynna annat intresse än Idun Livs eller kundernas.
 5. Ersättnings- och incitamentsstrukturer ska utformas så att otillbörlig påverkan undviks och aktuella krav på oberoende upprätthålls.
 6. Tidigare icke hanterade intressekonflikter ska snarast redovisas för överordnad och om Idun Liv bedömer det som nödvändigt, för kunder och allmänheten.
 7. Selektiv information får inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt.
 8. Ersättningar som anställda erbjuds eller erhåller från tredje part och som är förknippade med Idun Liv eller verksamheten ska öppet redovisas för överordnad.

Med närstående avses den anställdes eller i Idun Liv verksammes maka/make, sambo, syskon eller släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller företag och/eller fond som närstående är anställd eller verksam i eller annars har väsentligt ekonomiskt intresse i.

Idun Liv ska genom olika informations- och utbildningsåtgärder verka för att hög medvetenhet ska finnas om intressekonflikter inom Idun Liv. Idun Liv ska använda olika metoder för att hantera intressekonflikter och kontrollera tillgången till skyddad information samt dess spridning.

Omständigheter som skulle kunna ligga till grund för intressekonflikter kan vara de omständigheter som ligger till grund för de specifika punkterna som anges ovan. Idun Livs anställda är medvetna om att Idun Liv ingår i en företagsgrupp där flera bolag står under Finansinspektionens tillsyn. Särskild försiktighet ska iakttas vid informationsutbyte och kontakter med andra bolag inom koncernen i syfte att undvika intressekonflikter och upprätthålla aktuella krav på oberoende.

Identifiering av intressekonflikter

Idun Liv ska verka för att potentiella intressekonflikter identifieras, uppmärksammas och hanteras. Rutiner som upprättas inom Idun Liv ska sätta kundens intresse i fokus och tillse att Idun Livs personal har följande frågeställningar i åtanke genom samtliga processer i syfte att identifiera intressekonflikter:

 • Kommer Idun Liv, dess ägare eller en av Idun Livs anställda sannolikt erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens eller en fonds bekostnad?
 • Har Idun Liv, dess ägare eller en av Idun Livs anställda ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden, av den transaktion som genomförs för kundens räkning eller av en portföljtransaktion som genomförs för fonds räkning?
 • Har Idun Liv, dess ägare eller en av Idun Livs anställda ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen?
 • Bedriver Idun Liv, dess ägare eller en av Idun Livs anställda samma slag av verksamhet som kunden?
 • Tar Idun Liv, dess ägare eller en av Idun Livs anställda emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden eller fond i samband med en tjänst, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten?
 • Påverkas risken för något av det ovanstående av en relation som inkluderar eller berör annat bolag inom koncernen?

Rapportering av en faktisk eller möjlig intressekonflikt ska ske till regelansvarig. Regelansvarig ska bedöma det rapporterade och om intressekonflikt kan anses föreligga ska regelansvarig rapportera denna till respektive bolags VD som beslutar om åtgärd. En eventuell åtgärd ska beskrivas i en åtgärdsplan som upprättas av VD tillsammans med regelansvarig.

På kundens begäran tillhandahåller Idun Liv närmare uppgifter om respektive bolags instruktion för hantering av intressekonflikter.